• +45 4816 3366
  • rose@roseholm.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) er en del af Aftalen (som defineret nedenfor) og gælder for alle tilbud, salg og leverancer af varer (“Varer”) fra Rose Holm A/S (“Rose Holm”) til en kunde (“Kunden”), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved modstrid mellem Betingelserne og vilkår fremsat af Kunden i ordre mv., skal disse Betingelser være gældende.

1. DEFINITIONER

1.1 Rose Holms tilbud til Kunden, Kundens ordre, Rose Holms ordrebekræftelse og standardvilkår, som Rose Holm henviser til i sine tilbud og/eller ordrebekræftelse kaldes under ét “Aftalen”.

2. TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE

2.1 Såfremt der ikke er angivet en specifik acceptfrist i et tilbud, er acceptfristen 30 dage fra tidspunktet for Rose Holms afgivelse af tilbud til Kunden.

2.2 Aftalen skal anses for at være gyldigt indgået med bindende virkning for Rose Holm og Kunden på tidspunktet for Rose Holms bekræftelse af Kundens ordre (aftaletidspunktet).

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

3.1 Alle priser er angivet “Ex Works” (som defineret i INCOTERMS 2010) og i danske kroner, eksklusiv moms og andre skatter og afgifter forbundet med salg af Varerne.

3.2 Indtil levering forbeholder Rose Holm sig ret til – ved meddelelse til Kunden – at forhøje prisen for Varerne på grund af dokumenterede forøgede omkostninger for Rose Holm som følge af omstændigheder, Rose Holm ikke er herre over, herunder forøgede materiale- og andre produktionsomkostninger.

3.3 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadatoen.

3.4 Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. måned, og Rose Holm er samtidig berettiget til at tilbageholde eventuelle yderligere ordre og/eller delleveringer, der endnu ikke er gennemført, indtil Kunden har betalt det skyldige beløb (inklusiv renter).

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1 Rose Holm forbeholder sig ejendomsretten til Varerne, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Rose Holm. I tilfælde af manglende betaling er Rose Holm – i tillæg til øvrige tilgængelige rettigheder og retsmidler – berettiget til at tage de leverede Varer tilbage.

5. LEVERINGSBETINGELSER

5.1 Levering sker “Ex Works” (som defineret i INCOTERMS 2010) Lynge, Danmark. Såfremt Rose Holm påtager sig at antage en speditør på Kundens vegne, ændrer dette ikke på tidspunktet for risikoens overgang og andre retsvirkninger i henhold til denne leveringsklausul.

5.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem Rose Holm og Kunden, er leveringstidspunktet ikke et væsentligt element i henhold til Aftalen.

5.3 Kunden skal anses for at have accepteret Varerne som værende kontraktmæssige, medmindre Kunden reklamerer som anført i pkt. 6.3. I modsat fald er Kunden uberettiget til at afvise Varerne, og Rose Holm kan ikke holdes ansvarlig for manglen eller uoverensstemmelsen.

6. MANGLER

6.1 Såfremt Kunden, efter Rose Holms rimelige vurdering, dokumenterer, at Varerne er mangelfulde eller på anden måde ikke er kontraktmæssige, skal Rose Holm efter eget valg og inden for rimelig tid enten:

(a) Reparere eller udbedre manglen for egen regning, eller

(b) Ombytte Varerne med Varer, der er kontraktmæssige i enhver henseende, eller

(c) Tage Varerne retur og udstede en kreditnota til Kunden for den relevante del af købesummen.

6.2 Afhjælpning i henhold til punkt 6.1 skal altid ske under iagttagelse af de øvrige bestemmelser i dette punkt 6. Rose Holms ansvar under dette punkt 6 kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til købesummen for de pågældende Varer, og afhjælpning i henhold til punkt 6.1(a)-(c) frigør Rose Holm fra ethvert ansvar i henhold til punkt 6.

6.3 Risikoen for Varernes kvalitet og performance påhviler Kunden. Ved levering skal Kunden foretage en undersøgelse af Varerne, og enhver påstået mangel eller anden uoverensstemmelse mellem Varerne og Aftalen skal straks og i intet tilfælde senere end 14 dage herefter meddeles skriftligt til Rose Holm. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af den påståede mangel. Undlader Kunden at give Rose Holm en sådan meddelelse inden for den fastsatte tidsfrist, mister Kunden sine rettigheder i henhold til dette punkt 6.

6.4 Rose Holm er i intet tilfælde ansvarlig:

(a) for mangler som følge af almindelig slid og ælde, unormale arbejdsforhold, forkert brug eller omdannelse af Varerne uden Rose Holms forudgående samtykke,

(b) hvis købesummen for Varerne ikke er blevet betalt rettidigt,

(c) for dele, materialer eller udstyr, som ikke er produceret af Rose Holm, idet Kunden i denne henseende alene er berettiget til at nyde godt af eventuelle garantier givet til Rose Holm af producenten,

(d) for Varernes salgbarhed eller egnethed til specifikke formål.

6.5 Uanset ovenstående mister Kunden adgangen til at påberåbe sig mangler eller andre uoverensstemmelser mellem Varerne og Aftalen, såfremt Kunden ikke har givet Rose Holm skriftlig meddelelse herom senest 12 måneder efter Varernes levering.

7. GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING

7.1 Medmindre andet følger af præceptiv lovgivning, er Rose Holm i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, som måtte opstå (direkte eller indirekte) ved brug af de leverede Varer, herunder produktansvar, og indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, rentetab eller andre former for tab, som Kunden eller tredjemand måtte lide ved brug af, eller manglende mulighed for at bruge, de leverede Varer.

7.2 Rose Holm er i intet tilfælde ansvarlig for skade på eller tilintetgørelse af fast ejendom eller løsøre, såfremt løsøregenstanden (i) efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, og (ii) hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

7.3 Rose Holms samlede erstatningsansvar som følge af opfyldelse eller misligholdelse af Aftalen skal, hvad enten dette beror på erstatning i eller uden for kontrakt, en garanti eller andet grundlag, i intet tilfælde overstige det beløb Kunden har betalt i henhold til Aftalen i løbet af en periode på 12 måneder forud for det tidspunkt, hvor Kunden fik kendskab til de forhold, hvorpå erstatningsansvaret er baseret.

8. KUNDENS SKADESLØSHOLDELSE OG FORSIKRING

8.1 Kunden accepterer at skadesløsholde Rose Holm og dets ansatte og befuldmægtigede for alle krav, sagsanlæg, retsafgørelser, skadeserstatninger og omkostninger, herunder indirekte tab og følgeskader, som opstår (direkte eller indirekte) i forbindelse med eller på baggrund af følgende forhold:

(a) Rose Holms produktion og salg af Varerne i henhold til design, tegninger, specifikationer eller andre data eller instruktioner fra Kunden,

(b) Kundens annullation af en ordre efter Rose Holm accept heraf, og

(c) Kundens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

8.2 Kunden er forpligtet til at tegne behørigt dækkende forsikringer under hensyn til Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen (eksempelvis All-risk forsikring for entreprenører, ansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, forsikring mod arbejdsulykker mv.) hos et anerkendt forsikringsselskab. Kunden skal på forlangende give Rose Holm kopier af relevante forsikringsbeviser, hvoraf dækningens omfang og forsikringssum fremgår. Kunden skal så længe Aftalen er gældende og i en periode på 5 år herefter afstå fra at sætte disse forsikringer ud af kraft.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Rose Holm skal være ansvarsfri i de følgende situationer, såfremt disse forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som Rose Holm ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering af eller tilsvarende indkaldelse til militæret, oprør, uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, elrestriktioner, handelsembargoer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører.

9.2 Uanset punkt 9.1 er parterne berettiget til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt opfyldelsen af Aftalen er forsinket mere end 6 måneder, som følge af force majeure som beskrevet i punkt 9.1.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Aftalen er underlagt dansk ret, dog således at bestemmelserne i CISG (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ikke finder anvendelse.

10.2 Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Aftalen, skal i første instans indbringes for Københavns Byret.

***

Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 10. december 2015.